СУТНІСТЬ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВИХОВАТЕЛЯ-МЕТОДИСТА ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

Автор(и)

  • Світлана Саяпіна
  • Ліана Онипченко

DOI:

https://doi.org/10.31865/2077-1827.1(103)2023.284537

Анотація

У статті теоретично проаналізовано проблеми професійної компетентності вихователя-методиста закладу дошкільної освіти. Підкреслено, що позитивні зміни саме в системі дошкільної освіти стають одним із головних завдань із модернізації системи освіти. Акцентовано, що значну роль у цьому відіграє вихователь-методист, який має спрямовувати власну роботу на створення професійно-особистісної зони успіху кожного співробітника освітнього закладу, на підвищення рівня мотивації до саморозвитку, стимулювання генерації нових ідей тощо. Виокремлено складники професійної компетентності вихователя-методиста (мотиваційний (сформованість інтересу до професійної діяльності, усвідомлення значущості власної педагогічної діяльності, позитивне ставлення до постійного розвитку протягом життя задля досягнення пріоритетних цілей професійної діяльності); когнітивний (наявність теоретичних знань у галузі дошкільної педагогіки, психології та різноманітних методик, досвід практичної діяльності в педагогічній галузі, готовність до безперервної самоосвіти та саморозвитку); діяльнісний (готовність розв’язувати психолого-педагогічні та методичні завдання в професійній діяльності, застосовуючи знання, уміння та навички, творче розв’язання проблем, самореалізація в професійній діяльності); рефлексивний (здатність до адекватного самоаналізу власної професійно-педагогічної діяльності, оцінки професійної діяльності колег)). Зазначено, що професійна компетентність вихователя-методиста – це відображення базової характеристики галузі професійної діяльності фахівця, що включає мотиваційний, когнітивний, діяльнісний та рефлексивний складники й має головні суттєві ознаки, а саме hard та soft skills. Доведено, що сформована професійна компетентність у сукупності із загальними сприятимуть створенню професійного портрета педагога, що відображає ставлення педагога до роботи, до інших, до себе; загальний стиль поведінки й діяльності; нормативно-правові та спеціальні знання в галузі професійної діяльності; комбінаторно-прогностичний тип мислення; професійні й адміністративно-організаторські уміння; методичну культуру та якості особистості.

Посилання

Алексєєнко-Лемовська, Л. (2019). Педагогічна майстерність і педагогічна творчість як складові професійної компетентності вихователів закладів дошкільної освіти. Парадигматичні аспекти й дилеми розвитку науки та освіти: монографія. Ґжесяк Я., Зимомря І., Ільницький В.(Ред.). Конін – Ужгород – Мелітополь – Херсон– Кривий Ріг: Посвіт, 5–17.

Богуш, А. (2022). Методична робота в закладах дошкільної освіти: навч. посіб. Одеса: видавець Букаєв Вадим Вікторович, Україна.

Верховна рада України (2022, Груд., 13). Закон № 2834-IX, Про освіту. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text.

Гончаренко, С.У. та ін. (Уклад.). (2000). Професійна освіта: Словник: навч. пос. Никало Н.Г. (Ред.). Київ: Вища школа.Україна.

Дзигаленко, Л.М. (2018). Розвиток фахової компетентності вчителів технологій у системі післядипломної освіти. (дис. канд. пед. наук.). Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського. Вінниця, Україна.

Каньоса, Н., & Гордійчук, М. (2022). Актуальність розвитку soft skills у реалізації індивідуальної освітньої траєкторії майбутніх фахівців дошкільної освіти. Гуманізація навчально-виховного процесу: зб. наук. праць. Саяпіна С.А. (Ред.). Краматорськ: Видавництво ЦТРІ «Друкарський дім», 1 (101), 56–67.

Корнєєва, О.Л. (2012). Організація методичної роботи з вихователями дошкільних навчальних закладів. (дис. канд. пед. наук). Слов’янський державний педагогічний університет. Одеса. Україна.

Кушнір, В. (2021). Структура управлінської компетентності майбутніх магістрів дошкільної освіти. Психолого-педагогічні проблеми сучасної школи. 1(5). 169‒175.

МОН України (2023, Січень, 10). Наказ № 15, Проєкт професійного стандарту за професією «вихователь-методист ЗДО». URL: http://surl.li/fvgyd

Моштук, В. (2011). Фахова компетентність як основа проектно-технологічної культури майбутнього вчителя трудового навчання. Молодь і ринок, (7), 108−112.

Половіна, О. (2018). Педагог для дошкільника: хто він? Вихователь-методист дошкільного закладу, (1), 4–10.

Пометун, О.І. (2004). Теорія та практика послідовної реалізації компетентісного підходу в досвіді зарубіжних країн. Компетентнісний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та українські перспективи: Бібліотека з освітньої політики. Овчарук О.В. (Ред.), (с. 15−24). Київ, Україна: «К.І.С.».

Пометун, О.І., & Пироженко, Л.В. (2004). Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання: наук.-метод. посіб. Пометун О.І. (Ред.). Київ, Україна: Вид-во А.С.К.Україна.

Родигіна, І.В. (2005). Компетентнісно орієнтований підхід до навчання. Харків: Вид. група «Основа».Україна.

Скрипник, Н. (2022). Актуалізація розвитку професійних компетентностей та особистісних якостей методиста закладу дошкільної освіти. Психолого-педагогічні проблеми сучасної школи: зб. наук. праць. 1(7), 62–68. URL: http://ppsh.udpu.edu.ua/article/view/261208

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-07-01