ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙНО-ІНФОРМАЦІЙНИХ ПЕДАГОГІЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ІЗ ДИЗАЙНУ ОДЯГУ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ КОГНІТИВНО-КРЕАТИВНОГО СТИЛЮ МИСЛЕННЯ

Автор(и)

  • Олена Тригуб

DOI:

https://doi.org/10.31865/2077-1827.1(103)2023.284531

Анотація

Метою дослідження була експериментальна перевірка впливу систем реагування аудиторії (ARS) (клікерів) на когнітивну рефлексію, тип прийняття рішень та креативність мислення студентів, зокрема спеціальності «Дизайн одягу», у процесі їх навчальної діяльності через посилення їх зацікавленості на трьох рівнях: підвищення уваги студентів; поліпшення їх залученості у процес навчання; сприяння дискусійному формату навчальної діяльності під час лекційних занять. Дане дослідження здійснювалося у квазі-експериментальному форматі і в ньому застосовувалися методи для квантитативних та квалітативних (комбінованих) досліджень. Сприйняття студентами ARS (клікерів), залученість у процес навчання, відвідуваність навчальних занять, когнітивні та креативні навички було визначено досліджуваними варіативними ознаками. Навчальну дисципліну «Дизайн-проєктування» було обрано для проведення експерименту тому, що її структура та зміст відповідали меті дослідження. Збір емпіричних, експериментальних та констатувальних даних здійснювався за допомогою: аналізу статистики даних студентами відповідей на запитання, аналізу відвідування навчальних занять, методики діагностики когнітивної рефлексії і прийняття рішень Ш. Фредеріка та питальника для визначення рівня креативності мислення В. Кумара, Д. Кеммлер і Е. Холмана. Для підвищення надійності результатів діагностики додатково були зібрані письмові відгуки студентів експериментальної групи, проведені відкриті опитування в аудиторії та опитування у фокус-групі. Експериментальна перевірка виявила позитивну кореляцію між використанням ARS (клікерів) та покращеннями у когнітивній і креативній сфері студентів. Модель прийняття рішень студентів експериментальної групи (ЕГ) стала більш детермінована передбачуваними наслідками. Виявлені позитивні зміни у рівні креативності мислення у студентів ЕГ за всіма шкалами питальника, зокрема: підвищення уваги студентів на заняттях, зростання їх залученості у процес навчання під час лекційних. Опитані студенти зазначали, що отриманий навчальний досвід був для них корисним з огляду на набуття навичок та знань, які є важливими для їхнього фаху, саморозвитку, покращення навчальної успішності, підвищення самооцінки та мотивації.

Посилання

Давидов, П. Г. (2012). Креативний стиль мислення в структурі когнітивного розвитку особистості. Наукові записки. Серія “Психологія і педагогіка”, 19, 85-90. URL: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Nznuoapp_2012_19_20.pdf

Дяченко, М. Д. (2016). Розвиток творчого мислення майбутніх дизайнерів у процесі професійної підготовки: теоретичний аспект. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах, 47(100), 246-254. URL: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM= 2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Pfto_2016_47_35.pdf

Ляшенко, O. I., & Терещук, С. І. (2019). Застосування мобільної технології Plickers у процесі навчання фізики. Інформаційні технології і засоби навчання, 70(2), 59-70. doi: https://doi.org/10.33407/itlt.v70i2.2738

Ордіна, Л. Л. (2015). Цілісність та ієрархічність процесу когнітивного розвитку студентів в культуротворчому середовищі ВНЗ. Гуманітарний вісник ДВНЗ Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету. Тематичний випуск “Міжнародні Челпанівські психолого-педагогічні читання”, 35, 3(15), 157-162.

Скопівський, С., Гелетій, Л., & Кривенчук, Ю. (2017). Мобільний додаток “Clickers”, як інноваційний метод проведення лекційних занять у вищих навчальних закладах. Інноваційні комп’ютерні технології у вищій школі, Матеріали ІХ наук.-практ. конф. Львів, 116-119.

Тушницький, Р., Кулявець, В., & Берегуляк, Ю. (2017). Програмна система “Clickers” для організації комунікації студентів з викладачем на лекції. Інноваційні комп’ютерні технології у вищій школі, Матеріали ІХ наук.-практ. конф. Львів, 87-92.

Caldwell, J. E. (2007). Clickers in the large classroom: current research and best-practice tips. CBE–Life Sciences Education, 6(1), 9-20. doi: https://doi.org/10.1187/cbe.06-12-0205

Fortner-Wood, C., Armistead, L., Marchand, A. , & Morris, F. B. (2013). The effects of student response systems on student learning and attitudes in undergraduate psychology courses. Teaching of Psychology, 40(1), 26-30. doi: https://doi.org/10.1177/0098628312465860

Frederick, S. (2005). Cognitive reflection and decision making, Journal of Economic Perspectives, 19(4), 25-42. doi: http://dx.doi.org/10.1257/ 089533005775196732

Goldstein, D. S., & Wallis, P. D. (Eds.). (2015). Clickers in the Classroom: Using Classroom Response Systems to Increase Student Learning. Sterling, VA, USA: Stylus Publishing.

Hughes, C., & Acedo, C. (2016). Guiding principles for learning in the twenty-first century. International Academy of Education. URL: http://www.ibe.unesco.org/sites/default/files/resources/practices_series_28_v3_002.pdf

Johnson, A. (2016). Homogeneous grouping and its effectiveness in the elementary school setting. (Doctor of Education dissertation). Educ. Dept., Carson-Newman Univ., Jefferson City, TN, USA. URL: https://www.cn.edu/libraries/tiny_mce/tiny_mce/plugins/filemanager/files/Dissertations/Angela_Johnson.pdf

Johnson, D. W., Johnson, R. T., & Smith, K. A. (2014). Cooperative Learning: Improving university instruction by basing practice on validated theory. Journal on Excellence in College Teaching, 25(3-4), 85-118.

Kumar, V. K., Kemmler, D., & Holman, E. R. (1997). The Creativity Styles Questionnaire-Revised. Creativity Research Journal, 10(1), 51-58. doi: https://doi.org/ 10.1207/s15326934crj1001_6

Park, S., Holloway, S. D., Arendtsz, A., Bempechat, J., & Li, J. (2011). What makes students engaged in learning? A time-use study of within- and between-individual predictors of emotional engagement in low-performing high schools. Journal of Youth and Adolescence, 41(3), 390-401. doi: https://doi.org/ 10.1007/s10964-011-9738-3

Preszler, R. W., Dawe, A., Shuster, C. B., & Shuster, M. (2007). Assessment of the effects of student response systems on student learning and attitudes over a broad range of biology courses. CBE–Life Sciences Education, 6(1), 29-41. doi: https://doi.org/10.1187/cbe.06-09-0190

Prieto, J. P. R. (2014). The use of clickers to assess knowledge in foreign language classes and their failure to increase reading compliance. Revista de Lingüística y Lenguas Aplicadas, 9, 88-96. doi: https://doi.org/ 10.4995/rlyla.2013.1611

Puccio, G. J., Wheeler, R. A., & Cassandro, V. J. (2004). Reactions to creative problem solving training: Does cognitive style make a difference? The Journal of Creative Behaviour, 38(3), 192-216. doi: https://doi.org/10.1002/j.2162-6057.2004.tb01240.x

Strydom, F., Kuh, G., & Loots, S. (2017). Engaging Students: Using Evidence to Promote Student Success. Bloemfontein, RSA: AFRICAN SUN MeDIA.

Zubaidah, S., Fuad, N. M., Mahanal, S., & Suarsini, E. (2017). Improving creative thinking skills of students through differentiated science inquiry integrated with mind map. Journal of Turkish Science Education, 14(4), 77-91. URL: http://www.tused.org/index.php/tused/article/view/175

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-07-01