НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА «ПЕДАГОГІКА РОДИННОГО ВИХОВАННЯ» В СИСТЕМІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Автор(и)

  • Неля Кривошея
  • Рима Герасина

DOI:

https://doi.org/10.31865/2077-1827.1(103)2023.284528

Анотація

У статті актуалізовано питання професійної підготовки здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 012 Дошкільна освіта через навчальну дисципліну «Педагогіка родинного виховання» в освітньому процесі закладу вищої освіти. Зазначено, що «Педагогіка родинного виховання» водночас з іншими освітніми компонентами сприяє формуванню загальних і спеціальних компетентностей для виконання професійних завдань та обов’язків освітнього та інноваційного характеру в галузі дошкільної освіти та здатностей до реалізації практичних результатів навчання в самостійній професійній діяльності. Наголошено, що підготовка майбутніх фахівців дошкільної освіти до роботи із сім’єю передбачає формування в здобувачів професійно-педагогічних знань (психолого-педагогічних основ сімейного виховання, тенденцій виховання дитини в сім’ї тощо), умінь (організовувати освітню діяльність з дитиною та її родиною на основі особистісно-орієнтованої моделі взаємодії тощо) і навичок (soft skills: комунікабельність, критичне мислення, лідерство, креативність, емоційний інтелект, міжособистісна взаємодія, саморозвиток, самовдосконалення тощо), розвиток індивідуального стилю поведінки, професійного інтересу до проблем виховання дитини в сім’ї, виховання особистісних, що забезпечать високі результати взаємодії з батьками дошкільників. Висвітлено зміст програми зазначеного освітнього компоненту та розкрито його значення щодо формування особистості фахівця в системі освіти. Наведено приклади аудиторної та самостійної роботи: складання правил, пам’ятки та рекомендацій для батьків, підготовка індивідуальних консультацій, доповідей-презентацій, рольових ігор, розробка конспекту батьківських зборів, індивідуальних бесід і консультацій, що сприяють засвоєнню знань, виробленню певних умінь і навичок, необхідних для майбутньої професійно-педагогічної діяльності. Означений освітній компонент спрямовано на забезпечення програмних результатів навчання та формування компетентностей і здатностей застосовувати набуті знання та навички в професійній діяльності.

Посилання

Білецька, Г. & Міронова, Н. (2018). Проєктування результатів підготовки майбутніх вчителів біології та здоров’я людини з урахуванням компетентнісного підходу в освіті. Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми, (50), 218–223.

Бусел, В. Г. (уклад., ред.). (2004). Великий тлумачний словник сучасної української мови. Київ: Ірпінь: ВТФ «Перун».

Верховна рада України (2022, Груд. 13). Закон № 2834-IX, Про освіту. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text.

Грицкова, Ю.В. (2019). Підготовка майбутніх фахівців дошкільної освіти до роботи із сім’єю дитини передшкільного віку. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах, (62 (2)), 50–54.

Залізняк, А. М. (2009). Підготовка майбутніх вихователів до роботи з батьками з морального виховання дітей старшого дошкільного віку (автореф. дис. канд. пед. наук). Інститут вищої освіти академії педагогічних наук України, Київ, Україна.

Кривошея, Н.Б. (2021). Робоча програма навчальної дисципліни «Педагогіка родинного виховання» підготовки здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 012 Дошкільна освіта. Слов’янськ: ДВНЗ «ДДПУ».

Манжелій, Н.М. (2015). Професійна підготовка майбутніх вихователів до співпраці із сім’єю. Дошкільна освіта у сучасному соціокультурному просторі: зб. наук. праць. О.А.Гнєзділової (ред.). Полтава: Видавець Шевченко Р.В., (1), 118–124.

Міністерство освіти і науки України. (2021, Трав. 11). № 520, Стандарт вищої освіти України за спеціальністю 012 Дошкільна освіта для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. URL: http://surl.li/dosfh.

Освітня (освітньо-професійна) програма «Дошкільна освіта» підготовки здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 012 Дошкільна освіта / ДВНЗ «ДДПУ», 2019. URL: http://surl.li/fhblf

Семенов, О. & Ємчик, О. (2017). Освітнє середовище навчального закладу як детермінанта розвитку професійного потенціалу майбутнього вихователя. Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Серія: Педагогічні науки, (1 (350)), 102–109.

Танько, Т. (2004). Теорія та практика музично-педагогічної підготовки майбутніх вихователів дошкільних закладів у педагогічних університетах (автореф. дис. д-ра пед. наук). Харківський державний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди, Харків, Україна.

Шадюк, О. (2020). Підготовка майбутніх вихователів до співпраці з родинами вихованців. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, (9 (103)), 260–269.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-07-01