ПРОБЛЕМА ПЕРІОДИЗАЦІЇ РОЗВИТКУ ВИЩОЇ ОСВІТИ В ІСТОРИКО-ПЕДАГОГІЧНИХ РОЗВІДКАХ ВІТЧИЗНЯНИХ ДОСЛІДНИКІВ

Автор(и)

  • Марина Тимошенко

DOI:

https://doi.org/10.31865/2077-1827.1002021.245401

Анотація

У сучасних дисертаційних працях особливої актуальності набуває висвітлення розвитку досліджуваного феномену в літературних джерелах різного часу. Цим займається історіографія, яку розуміємо як учення, що досліджує будь-яку історичну науку. Історіографія засвідчує, як виникла й розвивалась історична думка, процес нагромадження історичних знань. З’ясовує соціальну основу й соціальну функцію історичного пізнання, досліджує боротьбу різних напрямів, шкіл, концепцій, аналізує методи вивчення історичних джерел, висвітлює організацію й форми дослідницької роботи в галузі історії.

Доведено, що проблема періодизаціı̈ розвитку вищоı̈ освіти в незалежній Украı̈ні наразі є актуальною, тому її історіографія нараховує значну кількість досліджень. Аналіз й узагальнення історико-педагогічних джерел дали підстави визначити найголовніші етапи й тенденціı̈ розвитку вищоı̈ освіти в Украı̈ні як самостійній державі. У наукових розвідках сучасних дослідників, по-перше, є наукова цінність, що збагатить теоретичні основи історіı̈ становлення та функціонування вищоı̈ педагогічної освіти в незалежній Украı̈ні; по-друге, практичне значення дослідження полягає в тому, що отримані результати можуть бути використані під час викладання освітніх компонентів, у змісті яких цю проблему окреслено.

Посилання

Березенська І.М. (2018). Розвиток вищої педагогічної освіти України в 2002–2014 рр. (на матеріалах вузів І-ІІ рівнів акредитації): історіографія: автореф. дис. канд. іст. наук: 07.00.06 / ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». Переяслав-Хмельницький, 21 с.

Біницька К.М. (2013). Педагогічна історіографія – сучасний стан напряму історико-педагогічних досліджень. Педагогічний дискурс: збірник наукових праць / гол. ред. І.М.Шоробура. Хмельницький: ХГПА, Вип. 15. С. 58–62.

Днепров Э.Д. (1989). Становление и развитие отечественной истории педагогики: основные этапы и тенденции. Историографические и методологические проблемы изучения отечественной школы и педагогики: сборник научных трудов / под ред. Э.Д.Днепрова, О.Е.Кошелева. Москва: Изд. АПН СССР, С. 4–22.

Король А. (2016). Вища освіта Украı̈ни: етапи розвитку. Науковий вісник МНУ імені В.О.Сухомлинського. Педагогічні науки. № 1 (52). С. 93–97.

Мартіросян О.І., Порошина В.Д., Купрій Т.Г. (2019). Історіографія розвитку вищої освіти України в 1920-х – 2007-х рр.: вітчизняний історико-педагогічний аспект. Наукові записки Національного педагогічного університету ім. М.П.Драгоманова. Серія: Педагогічні науки. Вип. 142. С. 155–164.

Нелін Є.В. (2017). Тенденції розвитку вищої педагогічної освіти Італії (кінець XX – початок XXI століття): автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. Умань, 20 с.

Петриків В. (2016). Періодизація розвитку змісту вищоı̈ історичноı̈ освіти в Украı̈ні (1945–1991). Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. № 3 (57). С. 412–419.

Поступна О.В. (2007). Нормативно-правове забезпечення вищоı̈ освіти в Украı̈ні в контексті європейськоı̈ інтеграціı̈. Державне будівництво. № 2. URL : http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/db/2007-2/index.html

Сафонова Н.М., Циганок В.Є. (2012). Етапи та провідні напрями реформування вищої школи в Україні (90-ті рр. XX-го – початок XXI-го ст.). Історичні записки: зб. наук. праць. Київ. Вип. 12. С. 271–278.

Сидорчук Н.Г. (2007). Університетська педагогічна освіта в контексті євроінтеграційних процесів. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Вип. 33. С. 45–49.

Стражнікова І.В. (2013). Джерельна база історико-педагогічних досліджень Західного регіону України. Педагогічний дискурс: збірник наукових праць / гол. ред. І.М.Шоробура. Хмельницький: ХГПА, Вип. 15. С. 687–691.

Сухомлинська О.В. (2003). Історія педагогіки як наука і як навчальний предмет: актуальні проблеми. Шлях освіти, № 1. С. 39–43.

Ткаченко У.Ю. (2020). Періодизація розвитку вищої освіти (1991–2019 рр.). Наукові записки кафедри педагогіки, 1(46). С. 53–60. URL : https://doi.org/10.26565/2074-8167-2020-46-07

Чирва Г. (2019). Історичні передумови становлення сучасної вищої освіти в Україні. Право та державне управління. № 2 (35). Т. 2. С. 152–159. URL: http://www.pdu-journal.kpu.zp.ua/archive/2_2019/tom_2/25.pdf

Шендерук О.Б. (2014). Аналіз вищої освіти України кінця ХХ–початку XXI століття. Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія 11 : Соціологія. Соціальна робота. Соціальна педагогіка. Управління. Вип. 18. С. 70–76.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-12-03

Номер

Розділ

Статті