ПРИНЦИПИ ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ МАГІСТРІВ ТА ДОКТОРІВ ФІЛОСОФІЇ В ГАЛУЗІ ОСВІТИ

Автор(и)

  • Яна Топольник

DOI:

https://doi.org/10.31865/2077-1827.1002021.245394

Анотація

У статті розглянуті аспекти проблеми інформатизації освіти. Звертається увага на те, що реформування освітньої галузі відбувається на основі компетентнісного підходу, а формуванню й розвитку інформаційно-комунікаційної компетентності приділяється особлива роль. Охарактеризовано поняття «система», «принцип». Зазначено, що система інформаційно-комунікаційної підтримки наукових досліджень майбутніх науковців у галузі освіти побудована з урахуванням кількох взаємопов’язаних наукових підходів та принципів. Наведено принципи вищої освіти, що сформульовані в Законі України «Про вищу освіту». Виокремлено принципи, що розкривають підходи до формування ІК-компетентності майбутніх магістрів та докторів філософії в галузі освіти, визначають зміст, організаційні форми та методи з урахуванням мети й закономірностей науково-дослідницької діяльності. Охарактеризовано принцип інформатизації науково-дослідницької діяльності; принцип наочності, реалізованої засобами візуалізації та мультимедіа; принцип оптимального вибору засобів навчання; принцип інтеграції традиційних методів наукової діяльності та інноваційних технологій; принцип інтерактивності. Зазначено, що вказані принципи ґрунтуються на загальних закономірностях сучасної освіти, відображають вимоги інформаційного суспільства до ІК-компетентності майбутніх магістрів та докторів філософії, визначають основні напрями науково-дослідницької діяльності здобувачів у процесі професійного розвитку.

Посилання

Биков В. Ю. (2008). Моделі організаційних систем відкритої освіти: монографія. Київ: Атіка, 684 с.

Волкова Н. П. (2018). Інтерактивні технології навчання у вищій школі: навчально-методичний посібник. Дніпро: Університет імені Альфреда Нобеля, 360 с.

Зайченко І. В. (2008). Педагогіка : навч. посіб. для студ. вищих пед. навч. закл., 2-е вид. Київ : Освіта України, КНТ, 528 с.

Кадемія М. Ю. (2014). Сучасні педагогічні технології навчання дорослих. Теорія і практика управління соціальними системами, № 2. С. 11 – 17.

Коломієць С. С., Синекоп О. С. (2014). Концепція створення освітньо-наукової програми підготовки за освітньо-науковим рівнем – доктор філософії (PhD). Неперервна професійна освіта: теорія і практика, Вип. 3 – 4. С. 5 – 11.

Кремень В. Г., Ільїн В. В. (2005). Філософія: мислителі, ідеї, концепції : підручник. Київ : Книга, 528 с.

Малафіїк І. В. (2009). Дидактика : навч. посібник. Київ : Кондор, 406 с.

Петухова Л. Є. (2010). Розширення можливостей навчального процесу в умовах інформаційно-комунікаційного педагогічного середовища. Інформаційні технології в освіті, № 6. С. 32 – 37.

Про вищу освіту. Закон України № 1556-VII від 01.07.2014. URL : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1556-18

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-12-03

Номер

Розділ

Статті