ВЕБ-КВЕСТ ТЕХНОЛОГІЇ У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ

Автор(и)

  • Ольга Сипченко
  • Олеся Чернякова
  • Наталія Гарань
  • Наталя Гончарова

DOI:

https://doi.org/10.31865/2077-1827.1002021.245389

Анотація

Стаття продовжує цикл публікацій, присвячених дослідженню різних аспектів упровадження інноваційних освітніх технологій у навчальний процес закладу вищої освіти. Авторами зроблено аналіз науково-педагогічних досліджень, публіцистичних праць, який доводить, що незважаючи на велику кількість робіт, присвячених проблемі використання активних методів і технологій навчання в освітньому процесі, простежується недостатність досліджень щодо використання веб-квест технологій у професійній підготовці майбутніх фахівців. У пропонованій статті визначено, що веб-квест – це діяльність, заснована на дослідженні, за допомогою якої здобувачі беруть участь у інтерактивному попередньо визначеному завданні, використовуючи доступні ресурси в Інтернеті. Зауважено, що нові технологічні засоби онлайн сервісів (Tilda, Wix, Google Sites та ін.) дозволяють створити новітні освітні середовища та методики. Крім того, вони сприяють розробці різноманітних цифрових інноваційних ресурсів, які доповнюють і стимулюють навчальні дії, що проводяться для учасників освітнього процесу, які можуть обирати для себе нові ролі та функції як викладача, так і здобувача вищої освіти. Особливо підкреслено, що систематичне мотивування та залучення здобувачів до активної пізнавально-пошукової діяльності сприятиме розвитку професійної компетентності майбутнього фахівця. Отримані авторами статті результати дозволяють стверджувати, що впровадження веб-квестів в освітній процес закладу вищої освіти запомагатиме формуванню важливих особистісних і професійних характеристик майбутніх фахівців. Підсумком статті є думка про те, що формування професійних компетенцій і вироблення soft skills навичок здобувачів у реаліях сьогодення, здебільшого, здійснюється за рахунок використання в освітньому процесі інноваційного підходу, полягаючого у поєднанні проєктних технологій із застосуванням електронних мережевих навчальних засобів. Веб-квести можуть відігравати ключову роль в осучасненні освітнього процесу, сприяючи академічній самоефективності та самомотивації здобувачів, заохочуючи до самостійної наукової та дослідно-пошукової діяльності.

Посилання

Гарань Н., Сипченко О., Черкашина Л. (2018) Формування загальних компетентностей майбутніх викладачів засобами інноваційних технологій в освітньому середовищі ЗВО. Професіоналізм педагога в умовах освітніх інновацій: монографія за заг.ред. Л.Г. Гаврілової. Hameln, Germany : InterGING. С. 180-195.

Кононец Н. (2012) Технологія веб-квест у контексті ресурсно-орієнтованого навчання студентів. Витоки педагогічної майстерності. Вип. 10. С. 138-143. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vpm_2012_10_32

Сипченко О. (2021a) Формування цифрової компетентності магістрів освіти в умовах дистанційного навчання. Modern education, training and upbringing: collective monograph / Abdullayev A., Rebar I., – etc.– Іnternational Science Group. Boston: Primedia eLaunch. Р. 292-298

Сипченко О. (2021) Цифровізація вищої освіти як важлива вимога часу. Розвиток освітніх систем в умовах євроінтеграційних трансформацій: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. Чернівці, 26-27 травня 2021 року / за наук. ред. д. пед. наук С.З. Романюк. Чернівці: Чернівецький національний університет. С. 276-281

Сокол І.М. (2013) «Веб-квест» як інноваційний метод формування творчої особистості. Освіта та розвиток обдарованої особистості. № 2. С. 28-30.

Dodge B. (1995) Some Thoughts About WebQuests. URL: https://edweb.sdsu.edu/courses/edtec596/about_webquests.html

Dodge B. (2001). Focus: Five rules for writing a great WebQuest. Learning and Leading with Technology, 28(8), 6–9. https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/ 326587/mod_resource/content/0/FOCUS_Five_Rules_for_Writing_a_Great_WebQuest.htm

Education and Training, 2020. URL : https://ec.europa.eu/commission/ presscorner/detail/en/IP_15_5568

Goh P.S., & Sandars, J. (2020). A vision of the use of technology in medical education after the COVID-19 pandemic. MedEdPublish, 9(1). DOI: 10.15694/mep.2020.000049.1

March T. (2003) The Learning Power of WebQuests. Educational Leadership. December 2003, Vol. 61, Num. 4, P. 42-47 URL: https://tommarch.com/ writings/what-webquests-are/

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-12-03

Номер

Розділ

Статті