НАВЧАЛЬНИЙ КУРС «АКМЕОЛОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ» В СИСТЕМІ АНДРАГОГІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ МАГІСТРІВ ПЕДАГОГІКИ ВИЩОЇ ШКОЛИ

Автор(и)

  • Світлана Саяпіна
  • Коркішко Олена
  • Артем Коркішко

DOI:

https://doi.org/10.31865/2077-1827.1002021.245379

Анотація

У статті зазначено, що наразі актуальним є питання підготовки фахівців, які професійно займаються організацією навчання дорослих − педагогів-андрагогів, високоосвічених, творчих особистостей, здатних генерувати нові ідеї, оригінально розв’язувати актуальні навчально-виховні та соціокультурні проблеми, тобто підготовки магістрів спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки, які поновлять склад науковців і викладачів закладів вищої освіти. Констатовано, що професійному становленню магістрів педагогіки вищої школи здебільшого допомагає навчальна дисципліна «Акмеологічні технології», метою якої є засвоєння здобувачами системи акмеологічних знань, формування вмінь розв’язувати широкий спектр акмеологічних проблем і завдань у процесі професійної діяльності; формування та закріплення в самосвідомості майбутнього викладача необхідності саморозвитку й самореалізації, що дозволяють спеціальними прийомами та техніками самоактуалізувати особистісне та професійне «Я»; розвиток внутрішнього потенціалу, професіоналізму та творчої майстерності фахівця, який працює в системі «людина-людина», що є основою його професійного іміджу й життєвого досвіду. Акцентовано, що в межах цього курсу майбутні викладачі вивчають: предмет акмеології, його місце в системі наук, методологічні основи акмеології, акмеологічну культуру особистості в контексті життєвого шляху та професійного розвитку людини, акмеологічний підхід у педагогічній освіті України, акмеологічні технології особистісного та професійного розвитку дорослих. Підкреслено, що важливою передумовою під час вивчення зазначеної дисципліни є організація викладачем творчого процесу на заняттях і залучення здобувачів до активної участі в ньому. Наведено приклади аудиторної та самостійної роботи для засвоєння навчального матеріалу та поточного контролю. Означений курс сприяє андрагогічній підготовці майбутніх викладачів, фахівців високого рівня, для яких знання, уміння, навички, їхнє постійне оновлення є основою професійної самореалізації особистості.

Посилання

Зель І.О. (2009). Формування андрагогічної компетентності в студентів гуманітарних факультетів класичних університетів. Ніжин, 235 с.

Коркішко О. (2019). Педагог-андрагог у системі неперервної освіти. Розвиток сучасної освіти і науки: результати, проблеми, перспективи. Інтердисциплінарні виміри / ред.-упоряд.: Я.Ґжесяк, І.Зимомря, В.Ільницький. Конін – Ужгород – Херсон – Кривий Ріг: Посвіт, С. 77−79.

Кукуев А.И. (2010). Андрагогический подход в педагогике: монография. Ростов-на-Дону: ИПО ПИ ЮФУ, 328 с.

Лук’янова Л. (2013). Андрагог – соціальний посередник в інформаційно-освітніх процесах дорослої людини. Професійне становлення особистості, № 2. С. 20−26.

Методичні вказівки до вивчення навчальної дисципліни «Акмеологічні технології» для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти за освітньою програмою «Педагогіка вищої школи» спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки денної та заочної форми навчання / Уклад. : С. А. Саяпіна, О. Г. Коркішко, А. В. Коркішко. Слов’янськ: ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет», 2020. 117 с.

Ніколаєску І.О. (2012). Практичні основи акмеологічного розвитку особистості в умовах освітньо-інформаційного простору: навчально-методичний посібник. Черкаси: ОІПОПП, 54 с.

Colin G. (1984). Curriculum theory in adult and lifelong education. London; Sydney: Croom Helm, 218 p.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-12-03

Номер

Розділ

Статті